Kim są Zielonoświątkowcy? W co wierzą?

Witaj na stronie Kościoła Zielonoświątkowego w Żyrardowie.

Kim są Zielonoświątkowcy?

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest częścią najszybciej rozwijającego się nurtu chrześcijaństwa, jakim jest ruch zielonoświątkowy. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997.

Zielonoświątkowców, tak jak wszystkich ewangelicznych chrześcijan, łączy z innymi nurtami chrześcijaństwa wspólne dziedzictwo wiary. Odwołujemy się do tych samych wyznań wiary, co wszystkie główne kościoły chrześcijańskie, wyznając Boga w Trójcy jedynego i zbawienie w Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla naszego odkupienia. Pełne wyznanie wiary kościoła Zielonoświątkowego jest dostępne w dziale W co wierzymy.

Nazwa “zielonoświątkowcy” wywodzi się od dnia Zielonych Świąt, czyli święta zesłania Ducha Świętego. Odwołujemy się do tego wydarzenia, gdyż doświadczamy działania Ducha Świętego w naszym codziennym życiu oraz w kościele, i pragniemy nieść światu przesłanie, iż Bóg tak samo działa dzisiaj, jak działał w czasach, gdy Biblia była spisywana.

Kościół Zielonoświątkowy w Żyrardowie tworzy grupa osób, które doznały przemieniającego życie działania Ducha Świętego i chcą w aktywny sposób nieść przesłanie o Bożej łasce i miłości temu miastu. Wierzymy, że miłość wyraża się w praktyczny sposób, dlatego i my dążymy do tego, by przesłanie o Jezusie wyrażały nie tylko słowa, ale też nasze czyny. Temu celowi służą na przykład akcje “Zielonoświątkowcy dla miasta”, podczas których chcemy czynić dobro mieszkańcom Żyrardowa. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

O Pastorze

Jacek Orłowski pastor, dziekan Dekanatu krakowskiego, absolwent Seminarium Teologicznego w Ustroniu, King’s Bible School w Oxford (E4 Bible Training Course), oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (jęz. angielski), obecnie Uniwersytet Pedagogiczny. Jest wykładowcą i kaznodzieją, nauczycielem licealnym z wieloletnim doświadczeniem, mentorem wielu pastorów i liderów. Jego szczególną pasją i – jak wierzy – apostolskim powołaniem jest nauczanie, wspieranie, wyposażanie do służby i budowanie społeczności lokalnych kościołów, w szczególności ich liderów i pastorów. Dużo podróżuje i jest bardzo zaangażowany w budowanie lokalnych team’ow/zespołów przywódczych. Jest też muzykiem, zaangażowanym przez wiele lat w służbę uwielbienia, twórcą i kreatorem zespołów muzycznych, autorem pieśni i wielu utworów muzycznych różnych stylów. W 2002 roku, rozpoczął służbę pastorską w Nowym Sączu. Od kilku lat zaangażowany we wspieranie i budowanie Kościoła w Żyrardowie. Obecnie, odpowiadając na Boży głos, pełniący tam funkcję pastora.

 

W co wierzymy?

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

1. Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

2. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

3. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

4. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

5. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

6. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

7. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

8. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Komentarz do wyznania wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce


1. Pismo Święte

Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym. Dlatego oświecenie przez Ducha Świętego jest konieczne do jego właściwego zrozumienia. Pismo Święte, czyli zapisane Słowo Boże zawiera następujące księgi, które dzielą się na Stary i Nowy Testament:

 

Stary Testament:
Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1 Księga Samuela, 2 Księga Samuela, 1 Księga Królewska, 2 Księga Królewska, 1 Księga Kronik, 2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery, Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów, Księga Kaznodziei (Koheleta, Eklezjastesa), Pieśń nad Pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Lamentacje, Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza.

 

Nowy Testament:
Ewangelia wg Mateusza, Ewangelia wg Marka, Ewangelia wg Łukasza, Ewangelia wg Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 List do Koryntian, 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, 1 List do Tesaloniczan, 2 List do Tesaloniczan, 1 List do Tymoteusza, 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List Jakuba, 1 List Piotra, 2 List Piotra, 1 List Jana, 2 List Jana, 3 List Jana, List Judy, Apokalipsa.

Referencje biblijne: Rdz 1,1; Ps 19,2-5; Prz 22,19-21; Łk 24,27.44; Rz 1,19-21; 2,14-15; Ef 2,20; 1 Tes 2,13; 2 Tm 3,15-17; Hbr 1,1-2; 2 P 1,19-21; 1 J 5,9.

2. Bóg Trójjedyny

Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg. Jest On samoistny i nieskończony w swojej istocie i doskonałości. Tylko On posiada nieśmiertelność i przebywa w światłości niedostępnej. Bóg stworzył niebo i ziemie, świat ludzi i aniołów. Bóg jedyny objawił się jako Byt w trzech osobach – Ojca i Syna, i Ducha Świętego – które stanowią jedność w istocie, mocy i wieczności.

Referencje biblijne: Rdz 17,1; Wj 3,14; Pwt 4,15-16; 6,4-6; 1 Krl 8,27; Ps 90,2; Iz 6,3; 46,9-10; 48,12; Jr 10,10; 23,23-24; Ml 3,6; Mt 28,19; J 1,1-3.18; 4,24; Rz 9,5; 11,35-36; 1 Kor 8,4-6; 2 Kor 13,13; 1 Tm 1,17; Hbr 2,6; 1J 5,8; Ap 1,17-18.

Jeśli chciałbyś się  nami skontaktować, możesz napisać na adres mail: @ Jeśli zaś wolałbyś nas odwiedzić i poznać osobiście, tutaj znajdziesz wskazówki, gdzie nas szukać.

Jeśli interesują cię informacje organizacyjne dotyczące naszego Kościoła, bądź numer konta bankowego, podajemy go na tej stronie.